Zápisní řád ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.


PREAMBULE

1. Cílem ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. je chov čistokrevného plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno Biewer Yorkshire a la Pom-Pon tak jak je definován ve standardu. 
2. Zápisní řád ORIGINAL BIEWER CLUBU je základní normou pro chov plemene psů Biewer Yorkshire a la Pom-Pon plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.
4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.
5. Tento Zápisní řád ORIGINAL BIEWER CLUBU doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu České republiky a potřeb ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.

Článek I.
Obecné podmínky

1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:

a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:

• ode dne ukončeného 15. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen
• u psů ode dne ukončeného 15. měsíce doživotně.

(Např. pokud se tedy fena narodila např. 1. ledna 2014, může být poprvé kryta 1. května 2015).
U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Krytí povoluje Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU ve výjimečných případech a to zejména pokud jsou potomci feny přínosem do chovu.
(Např. fena narozená 1. ledna 2014 smí být naposledy kryta 1. ledna 2022).

b) Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 1 za období 12 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé).
c) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 60. den po jejich narození.
d) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
e) Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

2. Chovatel ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.:

Je oprávněn chovat pouze plemeno Biewer Yorkshire a la Pom-Pon registrované ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s., a to na jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. nebo, v případě převodu práva chovu či spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize FCI uznávané. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. X, bod 9.
Chovatel může vlastnit psa/fenu bez průkazu původu, jestliže bude dodržovat Stanovy klubu, ostatní řády klubu a nerozmnožovat zvířata bez průkazu původu.

3. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:

• Chovatel ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. (FCI, ČMKU, IBC...)
• Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince
• Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

Článek II.
Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví).
Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména

a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,
b) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,
c) jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

3. Druh chovu je:

a) z hlediska ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.

• čistokrevná plemenitba,

b) z hlediska klubu:

• kontrolovaný,

Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, pokud Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. nerozhodne jinak.

Členství není omezeno na jeden chovatelský klub.

4. ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. poskytuje chovatelský servis svým členům. ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. umožní bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov v ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. (nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny (včetně finančního vypořádání); to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu).

• Smlouva o poskytování chovatelského servisu je samostatný dokument

Článek III. 

Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s..

2. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace. Schválený název není možno změnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6. Převod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ORIGINAL BIEWER CLUBU, FCI. Nesoulad s předpisy způsobuje neplatnost chovatelské stanice.
7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.
c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ORIGINAL BIEWER CLUBU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce
9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ORIGINAL BIEWER CLUB.
10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
11. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

Článek IV.
Chovní jedinci

1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou vedenou do splnění bodu j) nebo k) stanov spolku ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s. a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným předpisem ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s..
2. Podmínky pro zařazení do chovu jsou rozpracovány zvlášť a to v dokumentu
• Podmínky zařazení do chovu
3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince nebo, v návaznosti na předpisy klubu, poradce chovu pak předá průkaz původu, eventuálně kopii bonitační karty a případně i přílohu průkazu původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta.
4. ORIGINAL BIEWER CLUB zařazuje jedince do chovu zejména na základě bonitací (popisných přehlídek), v tomto případě musí být součástí bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. ORIGINAL BIEWER CLUB má vypracovaný vlastní bonitační řád, který obsahuje podmínky, za jakých lze psa na bonitaci hlásit, s jakým výsledkem bonitace končí a orgány, k jakým se může majitel odvolat v případě, že s výsledkem nesouhlasí.
5. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince.
6. Jedinci ve výhradním majetku občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ORIGINAL BIEWER CLUBU evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí.

Článek V.
Chovatel, majitel chovného jedince

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. (FCI, ČMKU, IBC...)
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.
5. Změna se hlásí:
• u chovného psa neprodleně,
• u feny musí být změna oznámena chovatelskému klubu se žádostí o krycí list.
• při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva.
6. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.
7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.
8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub ve spolupráci s majitelem.
10. V případě členství ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze po dohodě obou klubů - vrh má být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak.
11. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.
12. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.
13. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu.

Čl.ánek VI.
Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)


1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu krycí listy.
2. Platnost krycích listů je neomezená.
3. Krycí list je zásadně vystavován ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s..
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:

• plemeno
• jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),
• jméno feny a číslo jejího zápisu,
• jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
• jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
• podpisy obou majitelů (držitelů),
• místo a datum krytí,
• podpis a klubové razítko poradce chovu

5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny.
6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy.

Článek VII.
Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v Plemenné knize vedené ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s. a na základě platného krycího listu. Chovní psi ORIGINAL BIEWER CLUBU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ORIGINAL BIEWER CLUBU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu ORIGINAL BIEWER CLUBU, uvedený na krycím listu.
7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného krytí řeší ORIGINAL BIEWER CLUB individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců, všech narozených štěňat a nechat vyhodnotit paternitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.
8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
10. Po krytí vyplní a podepíšou krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců.
11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu určeného (dohodnutého) psa nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ORIGINAL BIEWER CLUBU.
13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí.
16. Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu. V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům příslušného chovatelského klubu.
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
18. Importované jedince s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR, neurčí-li klub jiný postup.
Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční Plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup.

Článek VIII.
Vrh

1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen ORIGINAL BIEWER CLUB.
2. O narození štěňat je chovatel co nejdříve povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:
• základní identifikační údaje,
• datum krytí a vrhu,
• počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat,
• pohlaví,
• informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.
4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

Článek IX.
Průkaz původu psa

1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři ORIGINAL BIEWER CLUBU, označeném znakem ORIGINAL BIEWER CLUBU. Tento formulář je čtyřgenerační.
2.Průkaz původu musí obsahovat:

a) nutné identifikační údaje o psu/feně:

• plemeno
• jméno chovatelská stanice
• pohlaví
• číslo zápisu
• datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu)
• čipování
• druh a barvu srsti
• údaje o chovateli včetně adresy
• podpis a razítko plemenné knihy
b) nejméně tři generace předků
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů.

3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto jedince.
4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ORIGINAL BIEWER CLUBU, kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
5. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.. Za poškozený průkaz původu je možno vystavit přepis, za zcela zničený bez identifikačních údajů nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát (viz. Článek XIII).
6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště plemenné knihy ORIGINAL BIEWER CLUBU.
7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ORIGINAL BIEWER CLUBU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.
9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu.
Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu nebo zapsalo import.
10. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí ORIGINAL BIEWER CLUBU nebo zašle průkaz původu k označení ORIGINAL BIEWER CLUBU. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.

Článek X.
Zápisy štěňat do plemenné knihy

1. Průkaz původu vystavuje ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má chovatel feny zákonné bydliště.
3. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá Hlavní poradkyně chovu ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.
4. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti.
5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ) musí být odeslána ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A". Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou.
7. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci ORIGINAL BIEWER CLUBU rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
9. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ORIGINAL BIEWER CLUBU nebo FCI ze strany chovatele může Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat člen ORIGINAL BIEWER CLUBU. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.
10. V případě pochybností o původu štěňat si může original Biewer club vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.
11. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.
12. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené výstavní, pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.
13. V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.
14. Pokud chovatel nebo ORIGINAL BIEWER CLUB zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ".

Článek XI.
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla ORIGINAL BIEWER CLUBU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.
3. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na formuláře ORIGINAL BIEWER CLUBU.
5. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.

Článek XIII.
Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál průkazu původu.
2. Přepis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený průkaz původu.
3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen, případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný U ORIGINAL BIEWER CLUBU. Žádost se podává na tiskopise ORIGINAL BIEWER CLUBU, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát průkazu původu se vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ORIGINAL BIEWER CLUBU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

Článek XIV.
Administrativa plemenné knihy

1. Povinná dokumentace:

a) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál potvrzení o označení štěňat.
b) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.
c) Kopie průkazu původu importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).

2. Výstupy z databáze plemenné knihy jsou majetkem ORIGINAL BIEWER CLUBU.

Článek XV.
Export

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být ORIGINAL BIEWER CLUBEM označen:

• razítkem EXPORT PEDIGREE
• reliéfním razítkem se znakem ORIGINAL BIEWER CLUBU
• hologramem
• kulatým razítkem ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. včetně podpisu pracovníka
• jménem a kompletní adresou nového majitele
• datem vystavení exportního potvrzení

2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá Výkonného výboru ORIGINAL BIEWER CLUBEM.
4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako předchozí majitel.
Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.
5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.
6. Podrobnosti specifikuje Směrnice pro vystavování exportních průkazů původu.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
2. Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené Výkonným výborem ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s..

Seznam navazujících směrnic:
Směrnice pro registraci chovatelských stanic
Směrnice pro vystavování exportních průkazů původu
Směrnice pro označování štěňat
Směrnice pro zápis do průkazu původu
V Hlinsku dne 19. srpna 2014


 

 

 

 

Přidejte se k nám na Facebooku