Stanovy
ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.


I.
Úvodní ustanovení

Název spolku: ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. (dále rovněž „spolek")
Sídlo spolku: Holešovice 16, Chroustovice 538 63


ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
Působnost ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. se vztahuje na celé území České Republiky a Evropské unie.
ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je vytváření podmínek a všestranné péče o udržení a rozšiřování čistokrevného chovu plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon, tak jak je definován ve standardu z 15. 11. 1989 šlechtitelem panem Biewerem z chovatelské stanice Yorkshire-Terrier-Zwinger von Friedheck a na zvyšování úrovně chovu a jeho čistoty, jakož i uspokojování potřeb chovatelů, majitelů a přátel tohoto plemene psů. Při této své činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou odpovědnost za úroveň plemene psů chovatelů a majitelů v ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. sdružených.

Posláním spolku je zejména:

a) Vydává chovatelský, zápisní a bonitační řád.
b) Vede chovatelskou evidenci.
c) Vydává pro potřeby svých členů „Zpravodaj" a formou oběžníků poskytuje aktuální zpravodajství.
d) Deleguje rozhodčí na výstavy a bonitace.
e) Zajišťuje bonitace a klubovou výstavu.
f) Podporuje jednotnou kynologii dle stanov a chovatelského řádu FCI a ČMKU.
g) Chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti chovu.
h) Vytváří vhodné podmínky pro udržování a rozšiřování úrovně chovu, a to zejména z hlediska exteriéru a povahových vlastností plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon.
i) K zajištění svého poslání provozuje samostatnou kulturní a společenskou činnost a vytváří i další materiální podmínky pro svou činnost a její rozšiřování.
j) Stát se prozatímním a poté i řádným členem ČMKU.
k) Vést jednání s organizací FCI o uznání plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon, dle článku 6 jednacího řádu FCI.
DO SPLNĚNÍ BODU J)
l) Zabezpečuje vedení plemenné knihy a vydává průkazy původů psů plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon.
m) Je garantem za pravost průkazu původu psů.
n) Zabezpečuje provádění kontrol chovů a dokumentace podkladů pro zápis vrhů do plemenné knihy.
o) Zabezpečuje zkoušky, jmenování a další vzdělávání rozhodčích exteriéru, vede evidenci rozhodčích a čekatelů rozhodčích exteriéru, tyto jmenuje, odvolává, případně jim pozastavuje činnost.
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a na oficiálních stránkách spolku www.originalbiewerclub.cz


II.
Činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny zejména v čl. I. A to je prováděno zvláště prostřednictvím:

• Výstav.
• Vydáváním zpravodaje.
• Provozování vlastních www stránek na adrese – www.originalbiewerclub.cz.
• Provozování vlastních kanálů na sociálních sítích.
K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší
• Přednášky.
• Propagace plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon prostřednictvím médií.
• Pořádá kulturní, sportovní a osvětové akce.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

III.
Členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. (dále jen „člen") se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem spolku se může stát rovněž právnická osoba. Právnickou osobu ve sdružení zastupuje její statutární orgán, neurčí-li sama jiného zástupce.
Fyzická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výkonného výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výkonný výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
Právnická osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výkonného výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výkonný výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

Zánik členství

• Vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výkonnému výboru.
• Úmrtím člena.
• U právnické osoby dnem jejího zániku nebo obdobné situace dle Zákona 89/2012 Sb. § 168 a následující.
• Vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Výkonný výbor spolku má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplívající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
• Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené výkonným výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení se současným upozorněním na tento následek – členství končí prvním dnem následujícím po marném uplynutí dodatečně stanovené lhůty.
• Zánikem spolku.

Práva členů

• Účastnit se činnosti spolku.
• Být pravidelně informován o dění ve spolku.
• Užívat výhod člena spolku pokud jsou taková vyhlášena (např. Slevy na účastnických poplatcích atd.)
• Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání.
• Volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.
Povinnosti členů
• Chránit a zachovávat dobré jméno spolku.
• Dodržovat stanovy spolku.
• Dodržovat řády spolku, FCI a ČMKU.
• Platit členské příspěvky.

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Výkonný výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů bude veden v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku budou provedeny bez zbytečného odkladu po té, co dojde k rozhodné skutečnosti. Seznam členů může být zveřejněn jen při žádostech FCI a ČMKU a to s ohledem na dodržení zákona 101/2000.

IV.
Orgány spolku

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

• Generální zasedání.
• Výkonný výbor spolku.
• Prezident spolku
• Hlavní poradce chovu.
• Kontrolní a revizní komise.
• Výkonný ředitel spolku.

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

Generální zasedání je tvořeno shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

• Funkční období prezidenta spolku je 12 let.
• Funkční období členů výkonného výboru je 8 let.
• Funkční období hlavního poradce chovu je 8 let.
• Funkční období členů kontrolní a revizní komise je 6 let.
• Funkční období výkonného ředitele spolku je 5 let.

V.
Generální zasedání

Generální zasedání je tvořeno shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Generální zasedání projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do působnosti generálního zasedání tak náleží:

• Určení hlavního zaměření činnosti spolku.
• Rozhodování o změně stanov.
• Stanovení výše a splatnosti členských příspěvků.
• Schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výkonným výborem.
• Schvalování výsledků hospodaření spolku.
• Volba členů výkonného výboru, členů kontrolní a revizní komise.
• Hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů.
• Rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku.

Generální zasedání je svoláváno výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního rolu.
Na žádost nejméně jedné poloviny členů nebo kontrolního orgánu spolku musí být svoláno mimořádné generální zasedání. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádné generální zasedání nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného generálního zasedání. Nesvolá-li statutární orgán spolku generální zasedání do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat generální zasedání na náklady spolku sám.
Právo zúčastnit se generálního zasedání, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání generálního zasedání. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje, nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu ji poskytnout.
Pozvánka na generální zasedání spolku s jejím pořadem, místem a časem zasedání, musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané generální zasedání lze odvolat nebo odložit.
Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Generální zasedání je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení generálního zasedání se přijímá většinou hlasů přítomných členů.
Jednání generálního zasedání řídí prezident, nebo jim pověřená osoba. Prezident vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřilo generální zasedání. Ze zápisu musí být patrné, kdo generální zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů z generálních zasedání, a to v sídle spolku.

VI.
Výkonný výbor

Výkonný výbor je druhým nejvyšším orgánem ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi generálního zasedání po celé funkční období.
Výbor má 3 členy. Výkonný výbor je statutárním zástupcem spolku.
Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména o řádné naplňování poslání spolku. Výkonný výbor vede a řídí práci spolku v období mezi generálními zasedáními, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výkonný výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výkonný výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
Výkonný výbor je svoláván prezidentem podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výkonný výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výkonného výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výkonného výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Pozvání na schůzi výkonného výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů, pouze pokud to výkonný výbor po svém svolání schválí.
Prezident je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výkonného výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

DO VÝLUČNÉ KOMPETENCE VÝKONNÉHO VÝBORU PATŘÍ:

• Svolávat generální zasedání.
• Přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku.
• Dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku.
• Přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení.
• Přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr.
• Rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody.
• Rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků.
• Schvalovat interní organizační normy spolku.

VII.
Prezident

Prezident je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná. Prezident je statutárním zástupcem spolku. Nástroje, které jsou pro spolek závazné, s výjimkou těch, které se týkají rutinní činnosti, musejí být podepsány Prezidentem s výjimkou zvláštních zplnomocnění Výkonného výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis s dovětkem prezident/prezidentka. K jednání v dílčích věcech může být zmocněna další osoba, zejména člen výkonného výboru. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
Prezident je volen generálním zasedáním ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu prezidentu. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového prezidenta.

K VÝLUČNÝM KOMPETENCÍM PREZIDENTA PATŘÍ:

• Vedení generálního zasedání, ověřování jejího usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání.
• Svolání a vedení schůzí výkonného výboru.
• Pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

Prezident spolku se řídí zákony České Republiky, stanovami spolku a rozhodnutím výkonného výboru a generálního zasedání.
Prezident spolku může delegovat některé své kompetence na další členy výkonného výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

VIII.
Hlavní poradce chovu

Hlavního poradce chovu volí ze svého středu výkonný výbor.
Hlavní poradce chovu zejména:

• Rozpracovává chovatelský plán (doporučuje krytí fen).
• Vede evidenci chovných jedinců; tuto evidenci průběžně aktualizuje.
• Uveřejňuje ve „Zpravodaji" nové chovné psy.
• Je povinen se zúčastňovat všech bonitací.
• Řídí činnost dílčích poradců chovu.
• Spolupracuje s dalšími chovatelskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.
• Za svou činnost odpovídá hlavní poradce chovu výkonnému výboru.

IX.
Kontrolní a rozhodčí komise

1. Kontrolní a rozhodčí komise má 3 členy. Členy kontrolní a rozhodčí komise volí a odvolává generální zasedání z řad členů spolku. Kontrolní a rozhodčí komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní a rozhodčí komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní a rozhodčí komise se zodpovídá generálnímu zasedání. Na první rok fungování spolku se kontrolní a revizní komise nevolí. Volby do kontrolní a revizní komise proběhnou na Generálním zasedání v roce 2015.
2. Členství v kontrolní a rozhodčí komisi není slučitelné s členstvím ve výkonném výboru spolku ani s funkcí likvidátora. Členem kontrolní a rozhodčí komise nesmí být osoba blízká členům výkonného výboru.
3. Úkolem kontrolní a rozhodčí komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími generálního zasedání a výkonného výboru.
4. Kontrolu provádí kontrolní a rozhodčí komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je kontrolní a rozhodčí komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní a rozhodčí komise prezidentovi bez zbytečného prodlení.
6. Kontrolní a rozhodčí komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá kontrolní a rozhodčí komise do 14 dnů prezidentovi a následně generálnímu zasedání písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
8. Všichni členové, výkonný výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní a rozhodčí komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní a rozhodčí komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.
10. Kontrolní a rozhodčí komise rozhoduje sporné náležitosti náležející do spolkové samosprávy, a to zejména spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.

X.
Výkonný ředitel

  • Výkonný ředitel je ředitelem Hlavního sekretariátu a je zaměstnancem spolku. Ve své činnosti je podřízen Výkonnému výboru spolku.
  • Výkonného ředitele jmenuje Výkonný výbor spolku z řad členů spolku.
  • V souladu s pokyny Výkonného výboru nebo Prezidenta odpovídá za:
  • Uplatňování rozhodnutí přijatých Generálním zasedáním a Výkonným výborem.
  • Řádné a správné vedení a dohled nad účty spolku.
  • Vyhotovení zápisů z jednání.
  • Korespondenci spolku.
  • Vztahy se členy, výbory a komisemi.
  • Vedení Hlavního sekretariátu.
  • Zajišťuje běžný a řádný chod spolku a kanceláře spolku.

XI.
Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výkonným výborem.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.
3. ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. byl zapsán dne 29. srpna 2014 u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 9854 a bylo mu přiděleno IČ: 034 68 569

 


 

 

 

Přidejte se k nám na Facebooku