VÝSTAVNÍ ŘÁD ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.

Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s.. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy. Výstavy pořádané ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s. reprezentují kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení plemene psů Biewer Yorkshire a la Pom Pon.
Pro potřeby tohoto řádu se uvedenými termíny rozumí:

• pes: pes či fena, pokud není přímo uvedeno jinak
• plemeno: Biewer Yorkshire a la Pom Pon
• vystavovatel: zpravidla majitel psa nebo osoba pověřená majitelem k předvedení psa na výstavě.

Článek 2 - Plánování a organizace výstav

a) Výstavu pořádá ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. (dále jen pořadatel).
b) Při plánování výstav bude obecně dodržována zásada chráněných termínů mezinárodních a národních výstav pořádaných ČMKU na území republiky.
c) Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.
d) Výstavy jsou finančně zabezpečovány ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s..
e) Vlastní realizací výstavy pověřuje ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. výstavní výbor.

Článek 3 - Druhy výstav

Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:

a) Klubové (Place winner...)

b) Klubové speciální (Place winner...)

c) Národní (Place winner...)

d) Mezinárodní (Place winner...)

e) Mimořádná výstava např. evropská či světová pro plemeno


Článek 4 - Výstavní třídy

a) Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy.

b) Rozdělení psů do tříd:

Třídy povinné:

1. třída mladých - 9 - 18 měsíců
2. mezitřída - 15 - 24 měsíců je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
3. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
4. třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.
5. třída veteránů - od 8 let.
6. třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Dále mohou být otevřeny:

1. třída štěňat - 4 – 6 měsíců
2. třída dorostu - 6 - 9 měsíců
3. třída čestná – od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na (Place winner...). Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene.
4. třída mimo konkurenci – ostříhaní.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Příklad: Pokud se pes narodil 1. ledna 2015, je na výstavě pořádané 1. října 2015 zařazen do třídy mladých.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Přeřazovat psa ze třídy do třídy na výstavě je možné pouze s písemným souhlasem pořadatele a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem.


Článek 5 – Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky.

a) Třída štěňat a dorostu

• velmi nadějná
• nadějná

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, šampionů (ev. vítězů), veteránů, čestná:

• výborná
• velmi dobrá
• dobrá
• dostatečná

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, šampionů (eventuálně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

   • výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
   •  velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
   • dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes může být považován za dobrého představitele plemene.
   • dostatečná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
   • diskvalifikace: - Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

   • nemůže být posouzen: - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.
    Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.

U psa, který se k posouzení nedostavil, se v seznamu výsledků uvádí, NENASTOUPIL.
V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

Článek 6 – Tituly

1) Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci plemene

a) Vítěz třídy
Může být udělen jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
b) Klubový vítěz
Titul Klubový vítěz je vázán na členství v klubu, pokud titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec, který se umístil jako první.
c) Vítěz speciální výstavy
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1- (Place winner...) z mezitřídy, třídy otevřené, vítězů.
d) Národní vítěz
Nejlepší pes a fena na národní výstavě z konkurence výborných 1 - (Place winner...) z mezitřídy, třídy otevřené, vítězů.
e) Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ)
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím (Junior Place winner...).
f) Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV)
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1.
g) Vítěz plemene (BOB)

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci a nejlepší veterán plemene (BOV). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním (Place winner...).
Zadávané tituly jsou uvedeny v propozicích jednotlivých výstav. Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Výše uvedené tituly mohou být na vyžádání zapsány do průkazu původu.

Článek 7 – Soutěže

1) Soutěže na výstavách

a) Nejlepší pár psů
Pes a fena plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
b) Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
c) Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a systém hodnocení jsou přílohou tohoto řádu. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý vystavovatel, kopie zůstává pořadateli.

Rozdělení věkových kategorií:

1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.
d) Dítě a pes
Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
e) Senior handling
Pro vystavovatele starší 17let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
Podrobnější podmínky účasti, musí být uvedeny v katalogu výstavy.

Článek 8 - Čekatelství

Zadávání čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu ČESKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY ORIGINAL BIEWER CLUBU, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav.

Článek 9 – Rozhodčí

a) Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován.
b) Delegaci na výstavy provádí ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.
c) Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen funkcí hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě rozhodčích dohodou.

Povinnosti hlavního rozhodčího:

• řídí poradu rozhodčích,
• je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,
• přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím,
• podává do 14 dnů po skončení výstavy souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu o jejím průběhu

d) Rozhodčí má právo:

• požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,
• upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy,
• neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud zavinění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí,
• vyloučit z posuzování jedince, který je evidentně zpoza kruhu hlasitě povzbuzován
• na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce.

e) Rozhodčí má povinnost:

• neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince,
• ujistit se, že psi v kruhu nejsou při posuzování postaveni „face to face" (obličejovými partiemi proti sobě)
• písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel uvedl (posuzované plemeno, předpokládaný počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.),
• zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu před zahájením výstavy,
• vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat pouze a výhradně podle standardu ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.
• vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění,
• neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Rozhodčí nesmí posoudit psa, kterého prodal před méně než půl rokem. Totéž se vztahuje na psy, kteří patří do majetku osob jemu blízkých ve smyslu Občanského zákoníku nebo kteří jsou těmito osobami vystavováni,
• neposuzovat jedince, jehož v posledních šesti měsících před výstavou na výstavu připravoval (česal, stříhal, trimoval, či jinak upravoval jeho vzhled)
• rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele,
• vyplnit knihu rozhodčího a předat ji výstavnímu výboru.

f) Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že:

• nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování,
• nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách, kde je ve funkci rozhodčího, v den, kdy posuzuje,
• nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje, v doprovodu vystavujících, jejichž psy při této akci má posuzovat,
• v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou na dané výstavě předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet; ustanovení se vztahuje i na pracovníky ve výstavním kruhu
• v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile,
• nesmí posoudit jedince s kupírovanýma ušima,
• při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje,
• při posuzování nesmí používat mobilní telefon,
• výše uvedená ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele.
• nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování,

Článek 10 – Posuzování

a) O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy.

b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.

c) Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant (i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli nebo vedoucím kruhu. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí, a to vždy jen se souhlasem rozhodčího.

d) Při posuzování se rozhodčí řídí standardem ORIGINAL BIEWER CLUBU.

e) Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou výborná, velmi dobrá, velmi nadějná a nadějná).

f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).

g) Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.

Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu

a) Psi musí být zapsáni v plemenné knize.
b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto VŘ).
c) Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky.

Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele.
b) Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.
c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
e) Psi s kupírovanýma ušima.

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

a) Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro plemeno.
b) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.
c) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).
d) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.
e) Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.
f) Zajistit předem čitelně vyplněné posudkové listy, diplomy a doklady o udělení titulů a čekatelství.
g) Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.
h) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.
i) Zajistit dostatečný počet odpovídajících výstavních kruhů. Kruhy musejí být natolik prostorné, aby se v nich vystavovaná plemeno mohla dostatečně předvést v pohybu odpovídajícímu plemennému standardu, a musí svojí velikostí odpovídat velikosti vystavovaného plemene stejně, jako počtu současně vystavovaných jedinců. Zejména pak zajistit vhodný neklouzavý povrch minimálně po obvodu kruhu v dráze pohybu psa, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, odpovídající stůl s podložkou na posuzování malých plemen). V případě, že kruh nebo jeho vybavení nesplňuje výše uvedené, má rozhodčí právo přerušit posuzování a požadovat po pořadateli nápravu.
j) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.
k) Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.
l) V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
m) Pořadatel nesmí pověřit osobu, která bude vystavovat, před posuzováním péčí o rozhodčího.
n) Personál (vedoucí kruhu, překladatel/ka, zapisovatel/ka) nesmí pracovat ve výstavním kruhu, v kterém by měl být posouzen pes přihlášený na výstavu pod jeho jménem a nesmí předvádět žádného psa ve výstavním kruhu, v kterém pracuje.
o) Pořadatel je povinen archivovat zaslané přihlášky na výstavu po dobu 1 roku.Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

Vystavovatel má právo:

a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, nebyla-li jeho přihláška odmítnuta dle čl. 11, písm. c)
b) na posouzení přihlášeného psa,
c) obdržet originál výstavního posudku, diplom a případně získanou věcnou cenu,
d) používat tituly získané na výstavách,
e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa,
f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy, výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ORIGINAL BIEWER CLUBU Z.S., a to za úhradu stanovenou v ceníku.
g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic.
Vystavovatel má tyto povinnosti:
a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic,
b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky,
c) při přejímce na výstavu se vykázat "Přijetím přihlášky",
d) předložit PP podle pokynů pořadatele,
e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem,
f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen.
g) dbát pokynů rozhodčího,
h) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel,
i) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy,
j) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.
k) Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
l) Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování.
V případě více vlastníků vystavovaného jedince jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP s tím, že v katalogu jsou uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa. Je-li jedním ze spoluvlastníků rozhodčí pro posuzování exteriéru psů, musí být uveden v katalogu.


Článek 15 – Protest

a) Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.
b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy.
c) V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.
d) Protest může být podán pouze v průběhu výstavy.
e) Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy a jedním z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze zahraniční rozhodčí, může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy.
f) Protest projedná komise, a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.
g) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Článek 16 – Ručení

a) Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.
b) Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.

Článek 17 - Veterinární předpisy

a) Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.
b) Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší.
c) Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Článek 18 – Sankce

a) Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a Propozic výstavy může mít za následek disciplinární řízení..
b) Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. může za porušení ustanovení tohoto VŘ postihnout jednotlivé psy, jejich vystavovatele a v neposlední řadě také pořadatele, a to:
1. V případě opakovaného agresívního chování psa vůči ostatním psům či lidem může Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU vyloučit tohoto psa z účasti na výstavách všech typů konaných pod záštitou ORIGINAL BIEWER CLUBU až na dobu jednoho roku.
2. V případě opakovaného či hrubého porušení ustanovení tohoto VŘ může Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU vyslovit zákaz účasti na výstavách všech typů konaných pod záštitou ORIGINAL BIEWER CLUBU jednotlivým vystavovatelům, a to až na dobu dvou let.
3. V případě opakovaného postihu dle bodu 1), 2) může Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU přestupce postihnout až na dobu 10 let.
c) Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ podat Výkonnému výboru ORIGINAL BIEWER CLUBU návrh na zrušení získaného ocenění a odebrání zadaných titulů. O zrušení získaného ocenění a odebrání titulů rozhodne Výkonný výbor ORIGINAL BIEWER CLUBU.
d) Chová-li se pes v kruhu (finále skupin plemene) agresivně a jeho chování je svědkem rozhodčí vykonávající svoji funkci, je povinností tohoto rozhodčího napsat zprávu k rukám organizačního výboru a psa ze zbývající části soutěže diskvalifikovat. Zrušeny budou i všechny známky a tituly udělené na dané výstavě.

Článek 19 – Závěrečná ustanovení

Tento výstavní řád je platný od 1. ledna 2015. 

 

 

Přidejte se k nám na Facebooku